تسويه حساب تسهيلات بلند مدت

دانشجوياني که از تسهيلات بلند مدت استفاده
 نموده اند از تاريخ فارغ التحصيلي شش ماه
فرصت دارند که براي واريز ده درصد و صدور
دفترچه اقساط اقدام نمايند در غيراين صورت
بايد تسهيلات به صورت يکجا تسويه حساب گردد.
 
 
 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط